Avlerforeningen DSV Frø Danmark's formål er: 
 
  • at tage initiativer til og støtte frøavlsfaglige aktiviteter
  • at varetage DSV Frø's avleres erhvervspolitiske interesser
  • at virke som DSV Frø's avleres talerør overfor firmaets ledelse
Foreningens formål søges så vidt muligt gennemført i samarbejde med Frøsektionen i Landbrug og Fødevarer og/eller lokale frøavlerforeninger.
 
Avlerforeningens bestyrelse består af 6 medlemmer. DSV Frø Danmarks direktør er født medlem af Avlerforeningens bestyrelse. De resterende 5 medlemmer vælges med 2 blandt selskabets avlere øst for Storebælt og 3 blandt selskabets avlere vest for Storebælt heraf en fra Fyn med øer.
 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Valgene foregår på valgforsamlinger på henholdsvis Sjælland og i Jylland/Fyn i perioden november til marts. Hver avler har 1 stemme på valgforsamlingen. Opstillingen af kandidater foregår på valgforsamlingsmødet.
 
Avlere, der er interesserede, kan få udleveret en kopi af Avlerforeningen DSV Frø Danmarks vedtægter.
 
Afgrænsningen mellem Avlerforeningen og DSV Frø Danmark A/S
Avlerforeningen DSV Frø Danmark er en selvstændig forening og har ingen økonomiske interesser i DSV Frø Danmark A/S, udover dem der knytter sig til medlemmernes individuelle frøavlskontrakter. Foreningen er ikke aktionær og sidder ikke i DSV Frø Danmark A/S bestyrelse. Avlerforeningens indflydelse baserer sig udelukkende på den argumentation, som bestyrelsen har for sine synspunkter.
 
Avlerforeningen behøver ikke nødvendigvis at “markedsføre” DSV Frø Danmarks synspunkter, og bestyrelsen står frit mht. at udtale sig i alle frøavlsspørgsmål såvel udadtil som indadtil. I det daglige fungerer Avlerforeningen DSV Frø Danmark som et rådgivende repræsentantskab overfor DSV Frø Danmarks ledelse og dermed som en kvalificeret diskussionspartner i alle forhold.
 
Avlerforeningens økonomi må ikke være afgørende afhængig af DSV Frø Danmark. DSV Frø Danmark stiller er basisbeløb på 40.000 kr./år til rådighed, men ønsker Avlerforeningen yderligere beløb, må dette diskuteres med DSV Frø Danmarks ledelse, der ikke pr. automatik er tvunget til at acceptere alle ønsker, men må foretage en selvstændig vurdering af de enkelte “projekter”.